Steun ons en help Nederland vooruit

De kracht van een financieel gezonde gemeente

Een financieel gezonde gemeente is het noodzakelijke uitgangspunt voor de ambities van een stad en haar bewoners. Pas als de zaken financieel op orde zijn is er de ruimte om te investeren in noodzakelijke veranderingen, in de stad en in haar burgers. De huidige gemeentelijke organisatie is gelukkig financieel ‘in control’. D66 Vlaardingen heeft daarin vanuit het college een belangrijke bijdrage geleverd. Wij weten precies wat er in en wat er uit gaat en programma-budgetten worden strak gemonitord. De gemeente Vlaardingen beschikt ook weer, na jaren van interen op de financiële reserves, over voldoende eigen vermogen om eventuele tegenvallers en financiële risico’s op te vangen. Net als veel andere gemeenten zijn we echter nog steeds niet uit de gevarenzone. Het rijk decentraliseert in hoog tempo: er komen allerlei extra taken naar de gemeente die uitgevoerd moeten worden met minder geld. Taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Er is hier een bedrag mee gemoeid van rond de € 60 miljoen. Deze decentralisaties brengen ook forse financiële risico’s met zich mee die de gemeente draagt. Sommige zaken en voorzieningen kunnen en moeten ook met minder geld beter worden georganiseerd. Dat is een opdracht voor de gemeente zelf maar ook inwoners, ondernemers en instellingen moeten zelf aan de slag om met minder geld toch een acceptabel voorzieningenniveau in stand te houden. De gemeente moet daar het goede voorbeeld in geven. Effectief organiseren, spaarzaam begroten en gericht investeren in de nieuwe taken die op ons afkomen zijn ook actiepunten voor de komende jaren.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2014