Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Concept Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Dit is het conceptverkiezingsprogramma van D66 Vlaardingen voor de gemeenteraadsperiode 2014-2018. Het verkiezingsprogramma is een belangrijk document. Onze gemeenteraadsleden zijn namelijk gehouden om dit programma naar beste vermogen uit te voeren. Daarmee bepalen dus de leden van de afdeling de koers die wij in de lokale politiek varen.

Onder leiding van bestuurslid Ruud de Vries heeft een uitgebreid team gewerkt aan de totstandkoming van dit programma. Er is voortgebouwd op het programma van vier jaar geleden en het is verrijkt met nieuwe inzichten. De leden van D66 in Vlaardingen stellen de definitieve tekst vast. Dat gebeurt op woensdag 22 januari 2014.

Ben je het als lid van D66 in Vlaardingen, niet eens met bepaalde teksten van dit programma dan kan je tot vrijdag 17 januari amendementen indienen. Een amendement bevat de volgende onderdelen:

  • Titel
  • Naam indiener(s)
  • Motivatie
  • Te amenderen tekst
  • Vervangende tekst

Amendementen kan je indienen bij het bestuur. Het bestuur zal de amendementen bekijken en voorzien van een advies. Staande de afdelingvergadering krijgen de indiener en het bestuur de mogelijkheid om het amendement en zijn advies verder toe te lichten.

Artikel 12 afdelingsreglement.
1. Het verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad wordt vastgesteld door de ledenvergadering op een door die ledenvergadering tevoren vastgestelde wijze.
2. De ontwerptekst voor het verkiezingsprogramma dient uiterlijk vijf weken voor de besluitenvormende ledenvergadering ter beschikking worden gesteld aan de leden.
3. Kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad zijn gehouden het gemeenteraadsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.

Gepubliceerd op 02-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018