Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juli 2021

Verslag Commissievergaderingen juni en juli 2021

In aanloop naar de afsluiting van het politieke jaar (raadsvergadering op 14 en 15 juli) vond er in juni en juli nog een aantal commissievergadering plaats. Voor het eerst sinds lange tijd troffen de gemeenteraadsleden elkaar weer op het stadhuis in fysieke vergaderingen.

De Groote Lucht
Nu de rioolwaterzuivering de Groote Lucht (aan het Scheur) aan het eind van zijn levensduur is, wordt door het Hoogheemraadschap voorgesteld om over te gaan tot nieuwbouw op het gebied de Vergulde Hand West aan de noordkant van de Maassluissedijk schuin tegenover de Vlaardingse Westwijk. Via een brief (link) heeft het college van B&W laten weten daar grote bezwaren tegen te hebben. Bezwaren die gedeeld worden door veel gemeenteraadsleden. Als het aan Vlaardingen ligt wordt de Groote Lucht gerenoveerd op de huidige locatie.

Bedrijfsvoering Stroomopwaarts
Vanaf volgend jaar gaat de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts vanaf de deelnemende gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) in z’n geheel over naar Stroomopwaarts zelf. In de commissievergadering werd gesproken over de arbeidsvoorwaarden en financiële gevolgen.

Steunpunt Inburgering
De nieuwe Wet Inburgering verplicht de gemeente om een actief informatiebeleid te voeren. Daartoe wordt aan de Rotterdamseweg 176 (waar ook Vluchtelingenwerk Vlaardingen zit) een steunpunt ingericht.

Bestemminsplan Park Vijfsluizen
In twee commissies (beeld- en oordeelsvormend) is gesproken over het bestemmingsplan Park Vijfsluizen. Op het voormalige Shell Sportpark verschijnt een de komende jaren een hele nieuwe woonwijk. Aan de feitelijke bouw gaat een enorm traject van procedures vooraf. Bij de bespreking van het bestemminsplan werd o.a. stil gestaan bij de verkeersstromen, het parkeren en het realiseren van sociale huurwoningen. Inmiddels is bekend dat dat laatste niet gaat gebeuren. Er is nog wel onduidelijkheid over de zienswijze van het Bastion Hotel.

Marathonweg
Nog dit jaar wordt een begin gemaakt met de reconstructie van de Marathonweg. Naast de aanpak van diverse kruispunten en andere oversteekbaarheid, was er op verzoek van D66 aandacht voor de wens om het fietspad ononderbroken aan te leggen. Over dat laatste wordt samen met CU/SGP een motie op de raadsvergadering ingediend.

Eiland van Speyk
In de commissie is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het Eiland van Speyk aan de Nieuwe Maas, nabij de Koningin Wilhelminahaven. Het plan bestaat uit 5 à 6 honderd appartementen verdeeld over een aantal woontorens.

Armoede regeling voor kinderen
Op verzoek van een aantal raadspartijen werd gesproken met het college van B&W, Stroomopwaarts, Stichting Leergeld en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Aanleiding was het rapport van de kinderombudsman over de armoede regelingen voor kinderen. Het college zegde toe te komen met een notitie met daarin een inventarisatie van de diverse regelingen en de vindbaarheid daarvan op de website.

Bomenverordening
Na 10 jaar is Vlaardingen toe aan een nieuwe Bomenverordening en een Verordening Bebouwde Komgrens. Gesproken werd vooral over het al dan niet moeten aanvragen van een kapvergunning in het buiten gebied (dus op Vlaardings grondgebied, maar buiten de bebouwde kom).

Informatiebeveiliging en privacy
Op verzoek van D66 werd aandacht besteed aan de opvolging van het rekenkamerrapport over informatiebeveiliging. Dit mede in het licht van diverse ransomeware incidenten elders in het land. Na de vergadering werd nog een overzicht verstrekt van bedrijven en organisaties die privacygevoelige persoonsgegevens van de gemeente Vlaardingen krijgen.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
Gesproken is over de uitvoeringsproblematiek waar ROGplus tegenaan loopt. Ook herindicaties en de kwaliteitsbevindingen kwamen aan bod. Tot slot is gesproken over de momenten waarop de raad formeel sturing kan geven.

Vlaardingen 750 jaar stad
In 2023 wordt herdacht dat Vlaardingen in 1273 stadsrechten kreeg. Een initiatiefgroep vraagt hier aandacht voor en is van oordeel dat de gemeente hier geld voor beschikbaar moet stellen. Aan het eind werd geconcludeerd dat de diverse plannenvormers met elkaar in gesprek gaan, de gemeente waar mogelijk enige vorm van regie neemt en de politieke partijen bezien hoe er extra geld kan worden uitgetrokken.

Gaswinning
Op verzoek van enkele raadsfracties was de NAM aanwezig om met de commissie te spreken over gaswinning uit het veld Penis West dat deels onder de Vlaardingse Oostwijk ligt. De kans op aardbevingen, zoals in Groningen, is verwaarloosbaar. Wel is er zorg over de bodemdaling van enkele centimeters in de Oostwijk, die toch al laag ligt. Bekeken wordt of en hoe met een rondrijdende bus de Vlaardingse bevolking geïnformeerd kan worden.

Financiële stukken

  1. Jaarstukken 2020: Het verschil tussen begroting (- 8,5 miljoen) en resultaat (+ 6,5 miljoen) is aanzienlijk. Het betreft in hoofdzaak incidentele meevallers ontstaan door niet gedane uitgaven door de corona crisis, als mede door een ruimhartige compensatie door het rijk. Ook is er, onder druk van de onder curatelestelling door de provincie, veel efficiënter en dus “voordeliger” gewerkt. Tot slot waren er ook wat boekhoudkundige meevallers (te voorzichtig begroot). Al met al een forse plus met een incidenteel karakter, waardoor de algemene reserve toeneemt en het weerstandsvermogen (om risico’s op te vangen) meer dan toereikend is.
  2. Twee keer per jaar wordt met de zogenaamde voortgangsrapportage gekeken in hoeverre de begroting “gevolgd” wordt. De oorspronkelijke prognose voor 2021 van 7,5 ton in de plus is inmiddels tot bijna 0 gereduceerd. Net als in 2020 speelt ook nu de crisis een belangrijke rol en is nog onduidelijk welke invloed dat aan het eind van dit jaar heeft. Tijdens de behandeling heeft D66 aandacht gevraagd voor de toekomst van zwembad De Kulk. Het college komt dit jaar met de eerste plannen. Dan wordt er ook meer duidelijk over het parkeren in de VOP-wijk. Ook hebben wij onze zorg uitgesproken over de trage voortgang van twee belangrijke pijlers uit het herstelplan: die in het sociaal domein en de woningbouw.
  3. Met de Kadernota geeft de raad opdracht aan het college om de (meer jaren) begroting voor 2022-2025 samen te stellen. Het O&O principe blijft leidend (criteria: onvoorzien en onvermijdelijk), dus geen onverantwoorde uitgaven. Met andere woorden de ingezette koers met het Herstelplan uit begin 2020 en de extra bezuinigingen van eind 2020 zijn leidend. In een bijdrage in het huis aan huisblad Groot Vlaardingen heeft D66 in het kort haar mening gegeven (link).