Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juni 2021

Verslag raadscommissies mei/juni 2021

In aanloop naar de raadsvergadering van 20 mei, was er een week eerder nog een commissieavond.

Gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75-77

Met een betere inpassing in relatie tot de omgeving is het eerdere bestemmingsplan aangepast. Er wordt op de locatie van een vervallen boerderij een aantal nieuwbouwhuizen gerealiseerd.

Hybride werken

Nu de pandemie op z’n retour lijkt, wordt er naar een balans gezocht tussen thuiswerken en het weer op kantoor verschijnen. Er worden kredieten beschikbaar gesteld om voor de medewerkers van de gemeente computerapparatuur aan te schaffen en thuiswerkplekken goed in te richten.

Zienswijzen 8 gemeenschappelijke regelingen

Veel werkzaamheden hebben de regiogemeenten uitbesteed bij zogenaamde gemeenschappelijke regelingen*. Uiteraard leggen die (financiële) verantwoording af aan de gemeenten, waarna het beleid en de cijfers verwerkt worden in de begroting en jaarrekening van de afzonderlijke deelnemers. Voordat het zover is, beoordeelt de gemeenteraad de stukken en laten via een zienswijze weten wat ze ervan vinden. (*Jeugd, ROG+, GGD, SOW, MRDH, DCMR, VRR en RBG)

 

In aanloop naar de raadsvergadering van 17 juni vonden eind mei/begin juni de volgende commissies plaats:

RES

De afkorting staat voor Regionale Energie Strategie. Hierin worden de ambities van onze regio beschreven met betrekking tot het Klimaatakkoord. Centraal staat daarbij het terugdringen van CO2 uitstoot. Met een aantal aangekondigde moties wil de gemeenteraad o.a. aandacht vragen voor de rol van de DCMR; het aanbrengen van zonnepanelen op geluidsschermen; het plaatsen van windmolens; inwonerbetrokkenheid; onnodige vogelsterfte en het toepassen van walstroom.

Beheersplannen wegen & Civieltechnische Kunstwerken

De gemeente moet wettelijk zorgen voor beheersplannen en die regelmatig actualiseren. Vlaardingen heeft al jaren te maken met te weinig geld, zodat het onderhoud op het niveau sober is. In de commissievergadering werd o.a. langdurig stil gestaan bij het (achterstallig)onderhoud van de Twist (de Wokkel), de voorheen rode brug over de Vaart.

Besteding rijksmiddelen OCW voor de culturele sector

Dat tijdens de pandemie ook de cultuur hard is geraakt, moge duidelijk zijn. Gelukkig geeft het ministerie financiële ondersteuning om de ergste nood te ledigen. Over de verdeelsleutel werd in de commissie gesproken.

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Vanaf 2023 gaan Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gedrieën de Jeugdhulp inkopen. Aan de organisatievorm die daarbij hoort, wordt momenteel gewerkt. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld per motie hun wensen en bedenkingen daarover kenbaar te maken.

Voorbereidingsbesluit

Op 1 april jl. heeft de gemeenteraad een geheim voorbereidingsbesluit genomen, dat na publicatie in de Staatscourant openbaar is geworden. Hierbij wordt “voorgesorteerd” op de aanpassing van de bestemmingsplannen voor de bedrijfsterreinen Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord. In de commissievergadering is (naderhand) gesproken over de handhaving die wordt toegepast, ten einde ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Thema-avond zorg en veiligheid

Centraal stonden 3 onderwerpen. In de eerste plaats was er aandacht voor het zorg- en veiligheidshuis. Vervolgens werd er gesproken over de verplichte GGZ en tot slot was er ruim tijd ingeruimd voor een gesprek over woonoverlast.

Overdragen uitvoering nieuwe wet inburgering aan SOW

Inburgering gaat vanaf volgend jaar uitgevoerd worden door Stroomopwaarts. In de commissie werd gesproken over de kosten, handhaving, sancties, monitoring en taalonderwijs.

 

Voor nadere informatie over alle besproken onderwerpen kunt u kijken op de site van de gemeente Vlaardingen.

 

12 juni 2021