Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Verslag Raadscommissies April 2021

Wonen
Ook Vlaardingen heeft voor de komende jaren een forse nieuwbouwopgave. Recent is op verzoek van de lokale PvdA gesproken over het aandeel sociale woningbouw daarbij. Hoewel er in onze stad naar verhouding al veel huurwoningen in het goedkopere segment zijn, zijn de socialisten bang dat er de komende jaren te weinig “sociaal” gebouwd wordt. Tijdens de commissiebehandeling werd gesproken met beide woningcorporaties. In de onlangs opgerichte werkgroep wonen wordt de komende tijd verder gesproken over de weg naar de nieuwe Woonvisie, waar ook sociale woningbouw onderdeel van uitmaakt.

Westwijk
Bestemmingsplannen zijn mede de basis waarop er de wijken gebouwd kan worden. Iedere 10 jaar moeten deze plannen bijgesteld worden. Voor de Vlaardingse Westwijk is daar in 2018 aan gewerkt. Jammer genoeg heeft het proces daarna stilgelegen. In een iets aangepaste vorm is het nu weer besproken en kan het bestemmingsplan binnenkort door de raad worden vastgesteld.

Aanpak racisme en discriminatie
Met een brief van RADAR als uitgangspunt, heeft college van B&W een notitie aan de raadscommissie aangeboden met daarin de stand van zaken in Vlaardingen. Er is gesproken over het tegengaan van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij sport. Voorts is de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie benadrukt. Afgesproken is dat de commissie met enige regelmaat zal worden geïnformeerd.

Bestuurlijk gedragscode integriteit
Net zoals bij alle andere organisaties moeten ook gemeenteraad, wethouders en burgemeester zich integer gedragen. De gedragscode daarvoor is inmiddels achterhaald en dus aan vernieuwing toe. Waarschijnlijk wordt de paragraaf over omgangsvormen en sociale media tijdens de raadsvergadering op 20 mei aangescherpt met een amendement van VV2000/Leefbaar Vlaardingen.

Audiovisuele middelen
In april vonden zelfs 2 commissieavonden over één en hetzelfde onderwerp plaats. Sterker nog, het raadsbesluit was al genomen. Hoe dat kan? In Vlaardingen kan alles! Op 1 april heeft de gemeenteraad een krediet van € 346.000 beschikbaar gesteld om de komende jaren te investeren in nieuwe audiovisuele apparatuur voor de raadszaal, burgerzaal, diverse andere vergaderruimtes en de aula’s van beide begraafplaatsen. Met een motie van Beter voor Vlaardingen werd afgesproken dat we z.s.m. na het raadsbesluit zouden spreken over het programma van eisen m.b.t. de Europose aanbesteding van het raamcontract. Hoewel de uitwerking daarvan een collegebevoegdheid is en de raad “alleen” het budget beschikbaar moest stellen, werden er in beide commissieavonden veel vragen gesteld en werden aan de wethouder nog enkele suggesties meegegeven. Het college zal met de accountant nogmaals juridisch afstemmen of er Europees aanbesteed moet worden of niet.

Omgevingswet
De werkgroep Omgevingswet kwam ook in april weer bij elkaar. Deze keer was er aandacht voor het adviesrecht en de delegatie van bevoegdheden. Volgens de planning wordt op 1 januari 2022 deze nieuwe wet ingevoerd. Hierbij wordt kort gezegd een groot aantal wetten, procedures en richtlijnen op het gebied van de Ruimtelijk Ordening door 1 wet vervangen. Deze één loketfunctie moet het allemaal éénvoudiger en overzichtelijker maken. Jammer genoeg is de invoering dusdanig complex, dat de wet al enkele keren is uitgesteld. In de rest van dit jaar moet de gemeenteraad hierover nog diverse (deel)besluiten nemen.

Veiligheidsregio Rotterdam en Covid-19
Hoewel het “mosterd na de maaltijd” was, hebben vertegenwoordigers van de Vlaardingse raad en de omliggende gemeenten met de voorzitter en directeur van de VRR gesproken over de eerste maanden van de coronacrisis in 2020. Grofweg de periode van 1 maart tot 1 december. Daarna werd de coronawetging van kracht en lagen de bevoegdheden en handhaving weer meer op lokaalniveau. Er werd gesproken over de diverse noodverordeningen op regionaal niveau, kostenverhaal bij het rijk en de communicatie. Jammer genoeg was in die beginperiode de democratische verantwoording ver te zoeken. Ook werd stil gestaan bij de druk op de zorg en het al dan niet mogelijk maken van evenementen. Hoewel handhaving onontbeerlijk is, werd wel aangegeven dat hiermee niet te rigide moet worden omgegaan.

Glasvezel
Hoewel er nog niets zeker is, begint het er nu toch naar uit te zien dat er de komende tijd besluitvorming plaats vindt over de aanleg van glasvezel bekabeling door de hele stad. Uiteraard met het doel dat sneller internet mogelijk wordt. Dat bleek tijdens de commissiebehandeling aangevraagd door Beter voor Vlaardingen.

Kinderen in armoede
Alle armoede is schrijnend, maar die van kinderen raakt je extra. De Vlaardingse ombudsman deed een aantal aanbeveling om deze te bestrijden. Enerzijds door de steunpakketten te benoemen, maar ook waar informatie op de site van de gemeente te vinden is. Belangrijk is dat er niet alleen over de kinderen wordt gesproken, maar vooral met hen.

Winterterras
Na het enorme succes, vooral voor de jeugd, van het eerste Winterterras in 2019/20, komt er, na een jaartje (corona)pauze, de komende winter de tweede editie. Hoewel het college de bevoegdheid heeft om de gevraagde subsidie van € 80.000 te verlenen, ziet het er, na de commissiebehandeling, naar uit dat de raadsvergadering van 20 mei een positief advies aan B&W zal geven.

De Kulk
Tot slot bracht de gemeenteraad een virtueel werkbezoek aan zwembad De Kulk. Deze Vlaardingse zweminrichting bestaat ruim 25 jaar en is bijna aan het eind van zijn (eerste) levensduur. Hoewel het een private stichting is, heeft ook de gemeente belang bij een goed zwembad. Nog dit jaar wil De Kulk de keuze maken of men gaat voor een grootscheepse renovatie, dan wel nieuwbouw elders (b.v. aan de rand van de Broekpolder). Ook samenwerking met Schiedam wordt onderzocht.

Voor nadere informatie over alle besproken onderwerpen kunt u kijken op de site van de gemeente Vlaardingen via deze link.