Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 maart 2021

Vuurwerkverbod? De raadscommissies van maart in beeld

College en raad beginnen weer wat op stoom te komen. Na de betrekkelijke stilte van de eerste 2 maanden hebben er in maart 4 commissie avonden plaats gevonden.

Bouwen en ruimtelijke ordening stond ook deze commissieronde weer op de agenda. Met de contourennota wordt de blik naar voren gericht waar het gaat om de sociale woningvoorraad en het bereiken van de balans tussen huur- en koopwoningen. Uiteindelijk gaat de nota de komende maanden landen in de Woonvisie.

Ook de beoogde ontwikkelingen in het Museumkwartier werden besproken, waarbij de verhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelaar BPD aan bod kwamen. Net als het behoud van de cultuurhistorische elementen langs en achter de Westhavenkade.

Grensoverschrijdend zijn de kansen die de gebieden langs de Hoekse Lijn bieden. De nieuwe Metrolijn is het beoogde bindmiddel tussen de nieuwbouw voor wonen, werken en recreëren in de Strook Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Met een goede planning en samenwerking wordt er o.a. gewerkt aan het binnenhalen van subsidies.

De strategie klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 probeert antwoord te geven op de klimaatsveranderingen. Grondwaterstand, hemelwaterafvoeren, rioolstelsel en inbreng inwoners zijn kernbegrippen hierbij. Tijdens de raadsbehandeling op 1 april zal een aantal amendementen worden ingediend m.b.t. de samenhang met andere beleidsterreinen, de financiën en de betrokkenheid van de gemeenteraad.

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft recent twee rapporten aangeboden. Het ene heet “Zicht op Inzicht”, waarbij is onderzocht of de meerjarenbegroting voldoet aan de regelgeving. Het antwoord daarop is JA. Bij de vraag of alle benodigde informatie uit de stukken valt te halen, wordt opgemerkt dat hier nog wel wat te verbeteren valt. Het andere rapport gaat over “Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp”. Juist die samenwerking en de integraliteit zijn belangrijk en behoeven blijvend aandacht. Tijdens de bespreking is er ook kritisch gekeken naar de opzet en de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd.

Wel of geen algeheel vuurwerkverbod is een heikele kwestie. Hoewel een raadscommissie geen besluiten neemt, liet een meerderheid toch doorklinken het huidige beleid met enkele vuurwerkvrije zones te willen continueren. De burgemeester denkt na over de geuite overwegingen en komt op een later moment met een voorstel naar de raad.

De organisatie van het gemeentelijk apparaat is de laatste 1½ jaar onderzocht. Hoewel de raad er niet overgaat en het college hiertoe bevoegd is, heeft B&W in een extra commissievergadering de nieuwe opzet besproken. Om met meer samenhang te gaan werken, wordt er naast de gemeentesecretaris nog een drietal directeuren aangezocht. Gelijktijdig “verdwijnt” de bestuurslaag die nu bestaat uit 4 afdelingsmanagers.

“Nabij en Passend” is de naam van de regiovisie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hierin worden de kaders aangegeven waarmee de specialistische jeugdhulp van vanaf 2023 gaat worden ingekocht. Bijzonder is hierbij de status van de drie MVS-gemeenten. Immers in eerste aanleg zouden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uittreden, maar uiteindelijk zijn de andere 12 gemeenten akkoord gegaan met de beoogde vraaggerichte werkwijze van de MVS-gemeenten. Het koersdocument MVS Jeugdmodel, beschrijft die werkwijze van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie zorgt er voor dat Vlaardingen over de jaren 2020 en 2021 € 1,2 miljoen extra kan inzetten (via het gemeentefonds) voor hen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of nog dreigen te verliezen. Armoede en schulden ten gevolge van Covid 19 worden voor de periode 2020-2022 aanvullend o.a. bestreden met een rijksbijdrage van ruim een half miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor extra ondersteuning en begeleiding.

Met de laatste vier onderwerpen wordt op papier weer het nodige geregeld in het vertrouwen op een snelle en adequate uitvoering.