Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2021

Verslag raadscommissies februari 2021

Net als voorgaande jaren is het ook nu weer rustig. Veel zaken zijn eind vorig jaar afgehandeld en in het nieuwe jaar lijkt het wel of de lokale politiek maar moeizaam op gang komt. Als je kijkt naar het werkplan van het college voor 2021 is die rustige start vreemd. Er is dit jaar genoeg te doen!

 

 

Wonen

Verreweg het interessants was deze commissieronde de avond over wonen. Er werd gesproken over en met de woningcorporaties, waarbij o.a. de sociale woningvoorraad, het actieplan wonen en de wachttijden aan de orde kwamen. Ook de onlangs verschenen contourennota woonvisie werd gepresenteerd. Hierin staan centraal de ambities voor de gehele woningvoorraad. Binnenkort komt de raad hier nader over te spreken.

Het derde deel betrof de woondeal in de regio. Hierbij zijn in 2018 afspraken gemaakt over een evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen. Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben te veel sociale huurwoningen en tal van gemeenten blijven ver achter. D66 merkt daar nog weinig van. De provincie heeft nog weinig blijk gegeven van goed toezicht en dat maakt het moeilijk om op de lange termijn de overige gemeentes aan de toezeggingen te houden.

Al met al een nuttige avond over wonen. Vlaardingen moet de komende 10 jaar zo’n 5.200 woningen bouwen. Aan de ene kant om het tekort weg te werken, maar zeker ook om meer differentiatie aan te brengen. Met andere woorden minder “sociaal” en meer woningen in het midden- en hogere segment.

Huiselijk geweld

Op verzoek van een aantal raadsfracties was het Verwey-Jonker instituut uitgenodigd om een presentatie te geven van hun rapport over huiselijk geweld in Rotterdam, waarbij er genoeg raakvlakken zijn met Vlaardingen. Ook werd er uitgebreid stil gestaan bij de uitvoering van de regiovisie Huiselijk geweld, die Vlaardingen in december 2019 heeft vastgesteld. Voorbijkwamen de gevolgen van de crisis, de indicatiestellingen, de rol van de wijkteams en beheersing van de kosten. Wethouder Silos zegde toe regelmatiger de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

Zienswijzen Rivierzone 

Eind jaren ’90, begin deze eeuw werden de eerste plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Nu ruim 20 jaar later ligt er het zoveelste document, dat enkele maanden geleden door het college is gepresenteerd. Twee “gebruikers” langs de waterkant hebben hun visie daarop gegeven en op 11 februari gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Stichting De Nieuwe Haven richt zich (voornamelijk m.b.t. de Koningin Wilhelmina Haven) op zaken als verkeersstructuur, parkeren, hoogwaterproblematiek, bebouwing langs de Vulcaanweg en de uitvoeringsagenda. Het bureau Stipo heeft een ontwikkelvisie opgesteld, die nu bij de gemeente ter beoordeling ligt.

Namens het Delta Hotel heeft Kuiper Compagnons een visie geschreven waarbij o.a. de verbinding tussen stad en rivier aan de orde komt. Meer in het bijzonder wordt ingezoomd op het Maaspark als verblijfsgebied. Het Delta Hotel pleit voor een goede ontsluiting van het enige hotel ter wereld met een “aanvaar verzekering”. Zo wordt er gepleit voor voldoende parkeergelegenheid voor het hotel.

Begrotingsscan provincie Zuid-Holland

In 2020 stond Vlaardingen wegens een niet sluitende begroting onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Deze hogere overheid heeft eind vorig jaar een zogenaamde begrotingsscan uitgevoerd, waarbij Vlaardingen financieel wordt vergeleken met 6 referentiegemeenten (o.a. Zeist en Schiedam). Op basis hiervan is een aantal aanbevelingen gedaan, waarop het college gereageerd heeft. Zowel de provincie als het college hebben e.e.a. toegelicht in een commissievergadering.

Hoewel D66 vindt dat dit nogal een hoog – “Het gras bij de buren is altijd groener” – gehalte heeft, geeft het ook wel wat duidelijkheid. Zoals is een aantal zaken al opgenomen in het Herstelplan dat de gemeenteraad in april 2020 heeft vastgesteld (o.a. jeugdzorg). In aanloop naar de kadernota (komende juni) gaat het college nog dieper in op de Maatschappelijke Ondersteuning en de relatief hoge lasten op het groenonderhoud. Voor D66 is dat op dit moment voldoen.

Andere partijen (vooral van oppositiekant) willen dat het college nog meer gaat onderzoeken. Dit wordt door B&W gekwalificeerd als heel veel ambtelijke inzet voor een relatief laag resultaat. De oppositie wil dat de scan dit jaar herhaald wordt. Ook dit betekent heel veel ambtelijke inzet. D66 is benieuwd of de oppositie met een motie haar zin weet door te drukken.