Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2020

Drie maal in één week gemeenteraad…het kan niet op

Financiën

Na bijna 4 maanden corona-radiostilte heeft de Vlaardingse gemeenteraad op 9 juli weer fysiek vergaderd. Niet op het stadhuis (te weinig 1,5 meters), maar in de Stadsgehoorzaal. Op het programma stond een driegangenmenu, waarbij de jaarrekening over 2019 aan de orde kwam, gevolgd door de 1e voortgangsrapportage over 2020 en tot slot de kadernota, waarin vooruitgeblikt wordt naar de begroting over 2021 en verder.

Om maar met de deur in huis te vallen het valt om de drommel niet mee. Het huidige college heeft, onder aanvoering van vertrekkend D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland (daarover verderop meer), de nodige lijken uit de kast getrokken. Ook wordt er sinds vorig jaar meer reëel geboekhoud, waarbij financiële problemen inzichtelijk worden gemaakt en niet op een (overigens legale manier) worden weggewerkt in de totale begroting en rekening. In het meerjarig perspectief worden zaken, meer dan in het verleden, geïndexeerd. Financieel liggen in Vlaardingen de problemen vooral op het gebied van de bedrijfsvoering (o.a. ICT) en (net als bij alle gemeenten) binnen het Sociaal Domein (wmo, jeugdzorg, arbeidsparticipatie en armoedebeleid)

De jaarrekening over 2019 laat een verlies zien van 2,3 miljoen euro, terwijl we in de eerste 5 maanden van dit jaar alweer 1,4 miljoen euro achter de feiten aanlopen. Deze 3,7 miljoen komt bovenop de taakstelling van 15 miljoen aan ombuigingen in het sociaal domein uit herstelplan, dat de gemeenteraad in de videovergadering van 23 april heeft vastgesteld.

Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 heeft de gemeenteraad een motie van PvdA, D66, ONS en Leefbaar aangenomen met het verzoek aan het college om de scenario’s inzichtelijk te maken, die horen bij de diverse weerstandsratio’s. Dit is allemaal vrij technisch, maar de hiermee beoogde weerstandscapaciteit is het bedrag dat in kas moet zijn om risico’s die zich kunnen openbaren af te dekken. Zeg maar een spaarpotje van een paar miljoen euro. Aangezien door alle tekorten de algemene reserve van de gemeente vrijwel nihil is, moet er voor dat spaarpotje extra bezuinigd en/of omgebogen worden.

Voor D66 is daarbij het uitgangspunt dat de leefbaarheid – en dus het in stand houden van de voorzieningen – ontzien moet worden. Er zal daarom binnen de bedrijfsvoering nog efficiënter gewerkt moeten worden. Ook moet Vlaardingen de komende jaren, als afgesproken, veel nieuwe woningen bouwen. Hiermee komt er meer evenwicht op de woningmarkt (meer middensegment, minder sociale woningbouw). Daarnaast betekent meer inwoners in Vlaardingen een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Komend najaar krijgt de raad van het college een nadere uitwerking van het herstelplan, de scenario’s voor de weerstandscapaciteit (het spaarpotje) en natuurlijk de meerjarig begroting 2021 – 2024. Als alles de goede kant opgaat en een sluitend meerjarig perspectief kan worden aangeboden, dan kan de provincie als toezichthouder het preventief toezicht stopzetten. Vlaardingen staat immers sinds vorig najaar onder dat toezicht aangezien er toen een niet sluitende begroting werd vastgesteld. Kortom heel veel werk aan de winkel.

De oplettende lezer zal zich afvragen “hoe zit het met de financiële gevolgen van de corona crisis?” Een terechte vraag. Na de zomer zal de voorlopige inventarisatie klaar zijn en kan, onder aanvoering van de VNG, de claim bij het rijk worden neergelegd. Het is te verwachten dat het rijk de gemeenten niet volledig zal compenseren, zodat ook daarom ons spaarpotje extra gevuld moet worden.

Islamitisch Onderwijs

Op woensdag 8 juli vond er een video raadsvergadering plaats. Op voorstel van het college werd daarin besloten het Islamitisch basisonderwijs in Vlaardingen niet te bekostigen. Niet omdat we dat niet willen, er is immers grondwettelijk vrijheid van onderwijs¹, maar omdat de school niet voldoet aan de criteria m.b.t. aantallen leerlingen. Ongetwijfeld gaat de school (net als de voorgaande keren) bij het ministerie in beroep.

Winkelopeningstijden

De openstelling van winkels op zon- en feestdagen is vooral bij de christelijk partijen en de OSV (de afvallige SP-ers) iedere keer weer een heikel punt. De rest van de raad kon zich wel vinden in de nieuwe tijden, zodat op zondag de winkels open mogen zijn van 08.00 tot 22.00 uur.

Omroep Vlaardingen

De gemeenteraad adviseert daarnaast positief aan het commissariaat voor de media waar het gaat om de lokale omroep voor de komende 5 jaar.

Regionale Energiestrategie

De afgelopen maanden heeft de energie-regio Rotterdam-Den Haag een concept Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin worden allerlei zaken uit het klimaatakkoord geregeld. De gemeenteraad heeft ons college met een aantal moties haar wensen en bedenkingen bij de verdere regionale onderhandelingen meegegeven. Eén daarvan komt van D66. Wij stellen daarin dat het niet wenselijk is om allerlei groenstroken langs de A20 vol te leggen met zonnepanelen, maar om extra windmolens aan de zuidkant van de stad (tegen de Waterweg aan) te plaatsen. Eén windmolen levert net zoveel stroom op als het volleggen van groenstroken/velden ter grootte van 28 (!) voetbalvelden. Wetende dat er nog heel veel platte daken in Vlaardingen zijn om zonnepanelen op neer te leggen, kunnen we dus stellen dat als de D66 wens uitkomt, er alternatieve energie wordt opgewekt en het schaarse groen blijft behouden. Kortom het aannemen van deze motie is een eerste forse stap in de goede richting en daar mogen we als D66 best trots op zijn.

Vertrek wethouder Sebastiaan Nieuwland

Eerder in de week werd op maandag 6 juli, op verzoek van een aantal oppositiepartijen, een extra video raadsvergadering gehouden over het vertrek van D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland. Volgens de aanvragers, ik chargeer, houdt Vlaardingen door het vertrek van Sebastiaan zo’n beetje op met bestaan. Niets is echter minder waar. De D66 wethouder blijft tot medio september op zijn post en werkt met de andere collegeleden keihard aan het oplossen van de financiële problemen (zie eerder dit stuk).

Uiteraard feliciteert D66 Sebastiaan van harte zijn voordracht voor de nieuwe burgemeester van het Noord Hollandse Uitgeest. Met de andere coalitiepartners is afgesproken dat D66 zorgt voor een adequate opvolger/ster. Momenteel is de Wethouders Advies Commissie van de partij bezig met gesprekken met gegadigden. Zodra dat is afgerond zal de D66 fractie een voordracht doen, waarna in september de nieuwe wethouder door de gemeenteraad benoemd kan worden.

Food Innovation Academy

De laatste jaren is, met een forse financiële injectie van de gemeente Vlaardingen en de metropoolregio, aan de Industrieweg de FIA van de grond gekomen. Hierin werken bedrijven in de voedingsindustrie en het onderwijs samen om op mbo- en hbo-niveau studenten op te leiden in de voedsel technologie.

Hier kan je wat nieuwe ontwikkelingen lezen: https://www.bakkersinbedrijf.nl/nieuws/bakkerij-opleiding-albeda-naar-food-innovation-academy