Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 januari 2020

Minder mensen in de bijstand: als dat zou kunnen!

Binnen het sociaal domein gaat jaarlijks zo’n 137 miljoen euro om. Dat is bijna de helft van de totale begroting van Vlaardingen. Nu de gemeente naarstig op zoek is naar geld om de begroting voor dit jaar en de komende jaren sluitend te maken, moge het duidelijk zijn dat ook hier wel wat te halen valt. Het college gaat ervan uit dat door vraag gestuurd te werken er bezuinigd kan worden.

Kijken we sec naar de bijstandsuitkeringen, de begeleiding naar werk en de sociale werkvoorziening, dan is hiermee 60 miljoen gemoeid (35% van de totale Vlaardingse begroting). 

Stroomopwaarts (SOW) voert voor Maassluis, Vlaardingen Schiedam o.a. het beleid uit waar het gaat om de bijstandsuitkeringen. Van de drie Waterweggemeenten blijft Vlaardingen nadrukkelijk achter bij de andere twee. Afgelopen zomer heeft de D66 fractie hierover vragen gesteld aan het college. In de beantwoording gaf men aan dat in Vlaardingen op dat moment slechts 28% uitstroomde naar werk, terwijl het bij de buurgemeenten ca. 35% is. Minder mensen in de bijstand betekent minder uitgaven. De compensatie die een gemeente krijgt van het Rijk voor de bijstandsuitkeringen ligt vast en is gebaseerd op een gemiddelde. Vlaardingen zit boven dat gemiddelde en is dus meer geld kwijt.

Begin 2019 hebben de drie MVS-gemeenten ambitiecijfers vastgesteld met betrekking tot het aantal bijstandsgerechtigden eind van het jaar. Zowel Maassluis en Schiedam hebben die ambitie gehaald en blijven er zelfs onder. Met andere woorden zij hoeven minder geld uit te geven. Hoe anders is dat in Vlaardingen. Daar wordt de ambitie niet gehaald, sterker we blijven er enkele tientallen boven.

Op 17 december jl. heeft het college met een memo de gemeenteraad hieromtrent geïnformeerd. Hieruit blijkt dat:

  • SOW meer energie gestoken heeft in Maassluis en Schiedam en minder aandacht besteed heeft aan de uitkeringsgerechtigden in Vlaardingen. De directie heeft toegezegd dit recht te gaan trekken.
  • De samenstelling van de woningvoorraad (naar verhouding meer “sociaal”) en de Rotterdamwet hebben invloed op het aantal mensen met een bijstandsuitkering.
  • Vlaardingen is centrumgemeente voor de opvang van dak- en thuislozen, die veelal een beroep doen op een uitkering.
  • In onze stad hebben we meer statushouders met een bijstandsuitkering gehuisvest dan b.v. S’dam (deze gemeente loopt achter op de taakstelling).
  • In Maassluis en Schiedam zijn meer statushouders uitgestroomd dan in Vlaardingen, die daarvoor geen ambtelijke capaciteit had.

Met andere woorden, het niet halen van de ambitie om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen is hiermee verklaard. Het is aan de lokale politiek en SOW om hier verandering in te brengen.

Bert van Nieuwenhuizen

Raadslid D66

Januari 2020