Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Rekening 2018 nader beschouwd

Dankzij een financieel solide beleid sinds de crises, kunnen we op de jaarrekening over 2018 het etiket “Vlaardingen knapt op” plakken.

De algemene reserve van 10 miljoen negatief is bijgesteld naar plus 24 miljoen. Ook de huidige solvabiliteit* van 23% en de netto schuldquote** van onder de 100% geven aan dat we op de goede weg zijn. We hebben ons als stad niet gek laten maken door de slogan “Vlaardingen Spookstad 2014” en hebben er figuurlijk de schouders onder gezet.

Een jaarrekening is een verslag van gedane zaken en die nemen, zoals bekend, geen keer. Wel kunnen de uitkomsten dienen als bouwstenen voor het beleid in de toekomst. Jammer is het daarbij dat de voorgeschreven kengetallen over de jaren heen, lang niet altijd aanwezig zijn. Dat komt volgens onze accountant doordat de richtlijnen wel helder zijn, maar dat de vindplaats van die data niet up-to-date is. Het is wat D66 betreft van tweeën één, of je werkt met bijgewerkte getallen of je schaft de systematiek af. Wij kiezen voor het eerste. Goede kengetallen en benchmarkcijfers helpen bij het maken van nieuw financieel beleid.

Eigenlijk maken we het ons met z’n allen flink moeilijk. Door de decentralisaties wordt er regionaal steeds meer gewerkt met samenwerkingsverbanden, waarvan is afgesproken dat ze voor medio april hun verslaglegging doen. Op hun beurt zijn sommigen van hen weer afhankelijk van informatie van derden. Als gemeente zijn wij weer verplicht om voor medio juli onze jaarrekening in te dienen bij de provincie.

Al met al een behoorlijke keten, waarbij er zomaar onderweg een kink in de kabel kan komen en vertraging op de loer ligt. Daarbij kan alleen de gemeente gesanctioneerd worden – b.v. door het stopzetten van geldstromen –, terwijl bij andere ketenpartners “straf” achterwege blijft. D66 roept de wetgever en de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) op om hierin verandering te brengen. Wij zullen het initiatief hiertoe nemen.

Ons viel verder op het fors gestegen ziekteverzuim. Vlaardingen staat daar niet alleen in. Wij vertrouwen er echter op dat het college er alles aandoet om het verzuim terug te dringen. Het zogenaamde “gedragsmodel” verzuim (met een uitgebreide vragenlijst naar de leefsituatie van de werknemer) kan daarbij een goed instrument zijn, mits de privacy gewaarborgd is.

Ook kan je kritisch kijken naar de hoogte van de inleen*** en het onderhoud van vastgoed. Ook hier verwachten wij alertheid van het nieuwe college.

De grondexploitaties zijn wederom onder de loep genomen. D66 is blij dat de accountant hier terecht kritisch over is en onderschrijft diens oproep voor meer duidelijkheid m.b.t. de onderbouwing van kosten en opbrengstenraming.

Op het gebied van Duurzaamheid is niet al het begrote geld in 2018 uitgegeven. Aangezien het incidentele middelen betreffen, zijn de bedragen doorgeschoven naar 2019. D66 vertrouwt erop dat deze gelden niet ingezet gaan worden ter vervanging van structurele budgetten en het revolving fund, waardoor de indruk wordt gewekt dat de “boven Jan zijn” en het wel een tandje minder kan. D66 hecht erg aan een duurzame toekomst voor Vlaardingen en ziet met belangstelling de nieuwe nota Duurzaamheid tegemoet.

D66 vindt het jammer dat in 2018 nauwelijks uitvoering is gegeven aan de korte termijnplannen uit “Binnenstad Centraal”. Naar wij vernomen hebben wordt het masterplan (dat we als raad nooit hebben gezien) geactualiseerd. Al met al dringen wij aan op een inhaalslag in 2019 en verder.

Bert van Nieuwenhuizen

* solvabiliteit: de verhouding tussen het eigen- en het totale vermogen

** netto schuldquote: verhouding tussen geleend geld en het balanstotaal

*** Afgezet tegen 2017 is de inleen inderdaad fors gestegen (van 3,31 naar 7,26 miljoen; dat is 220%), hierbij moet echter wel worden aangetekend dat bij het vaststellen van de begroting voor 2018 er reeds 5,7 miljoen was ingeboekt. Het betreft dus een overschrijding van 1,56 miljoen (en dat is 27%). Betrekken we daarbij de onderschrijding op het eigen personeel (33,08 ipv 33,50 miljoen) dan is de totale overschrijding iets meer dan 1 miljoen (3%). Wij lezen dit alles op pagina 95 van de jaarrekening.

Als we vervolgens nog even doorrekenen dan komt volgens D66 de helft daarvan (dus 500K) voor rekening van het gestegen langdurig verzuim en de noodzaak om die “lege” plekken tijdelijk in te vullen.

Het college geeft aan dat er ook extra geld is gegaan naar o.a. de inhuur ICT-expertise en de inzet bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, i.v.m. de aantrekkende economie. Tegenover de extra kosten staan in het laatste geval natuurlijk ook extra inkomsten. Op blz. 72 lezen we dat de leges bouwvergunningen 337K hoger zijn dan begroot (1.550 om 1.887K). Bij de 2e voortgangsrapportage (6 nov. 2018) is hier al aandacht voor gevraagd.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, kiezen (jonge) ambtenaren eerder voor een carrière (met meer doorgroeimogelijkheden) in grote steden als Rotterdam of Den Haag. Ook dit leidt er toe dat Vlaardingen soms mensen moet inlenen op vitale plekken.

Met andere woorden de personeelskosten zijn toegenomen, maar daar is als hiervoor genoemd wel een goede verklaring voor. Inwoners en bedrijven verwachten van de gemeente natuurlijk wel een goede en adequate dienstverlening.