Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

Vlaardingen knapt op

De komende 10 jaar investeert de gemeente Vlaardingen vele tientallen miljoenen euro’s in de huisvesting van het onderwijs. Ook de dagelijkse leefomgeving krijgt structureel meer geld. Daarnaast moet de gemeente jaarlijks fors bijpassen in de kosten van de jeugdzorg en de WMO (o.a. Huishoudelijke Hulp). Jammer genoeg kan er op korte termijn niet extra geïnvesteerd worden in de Marathonweg.

Dit alles valt te lezen in het Coalitieakkoord Vlaardingen 2019 – 2022 getiteld “Handen uit de mouwen”, dat zes Vlaardingse raadspartijen, w.o. D66, afgelopen week hebben gepresenteerd.

Bij het onderwijs heeft de gemeente de taak om te zorgen voor voldoende goede scholen. Vlaardingen omarmt daarbij de Integrale Kind Centra en gaat, samen met het onderwijs zelf, zorgen voor duurzame scholen met een fris binnenklimaat. Mede door het gebrek aan geld tijdens de crisis zijn al deze activiteiten voor ons uitgeschoven. Verder uitstel is nu echt niet meer mogelijk.

Tijdens diezelfde crisis is er flink bezuinigd op het onderhoud van de buitenruimte. Vanaf volgend jaar wordt er b.v. weer extra geïnvesteerd in het wegenonderhoud, terwijl ook het groen op orde wordt gebracht.

In 2015 heeft het rijk het sociaal domein overgeheveld naar de gemeenten. Uiteraard ging dit gepaard met extra uitkeringen uit het gemeentefonds. Helaas krijgen we niet al het geld uit Den Haag dat nodig is en dat wreekt zich nu. Alle gemeenten hebben, onder aanvoering van de VNG, een smeekbede aan het kabinet gericht voor meer geld. Zolang dat er niet is, moet Vlaardingen jaarlijks met een extra uitgave van vier miljoen Euro rekening houden.

De centrale vraag is daarbij hoe gaan we dat allemaal betalen? Uiteraard door extra geld te lenen. Daarnaast het verhogen van de Onroerend Zaakbelasting en extra bezuiniging vanaf 2021 van 1,5 miljoen Euro per jaar.

De veel gehoorde opmerking daarbij is “Vlaardingen had z’n zaakjes toch financieel op orde”. Dat klopt. Tijdens het dieptepunt van de crisis, had de gemeente een negatief eigenvermogen van ca. 10 miljoen euro. Dit was ontstaan door het moeten afboeken op o.a. de bouwlocaties.
Dat tekort is opgevangen door flink te bezuinigen en investeringen, als die van de onderwijshuisvesting, achterwege te laten. Dat heeft ertoe geleid dat er momenteel een positief eigenvermogen is van ca. 24 miljoen euro. Aan een deel van dat eigen vermogen (ca. 15 miljoen euro) zullen we niet komen, want dat moet beschikbaar blijven voor eventuele calamiteiten.

Maar het vrij besteedbare eigenvermogen is bij lange na niet toereikend om te investeren in de scholen, de buitenruimte en het sociaal domein.

Daarom wordt o.a. ook de OZB met 6% verhoogd, bovenop de inflatiecorrectie. Dat klinkt erger dan het is. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging op jaarbasis van 16 euro. Eigenaren van duurdere panden betalen daarbij meer, dan zij die in goedkopere huizen wonen.
Daarnaast lag het niveau van de OZB in Vlaardingen op het landelijk gemiddelde en is een stijging niet leuk, maar niet onverantwoord.

Als het gaat om de bezuinigingen, is afgesproken dat veiligheid en armoedebestrijding daarbij uitgesloten zijn.

De komende jaren zal Vlaardingen extra geld lenen om de investeringen te kunnen bekostigen. We kunnen dat doen, omdat we de strenge regels deels loslaten, die we, na afloop van de crisis, ons zelf hebben opgelegd. Uiteraard gebeurt dit binnen de richtlijnen zoals die, door de provincie als toezichthouder, aan de gemeente worden opgelegd.

De komende jaren vindt er een aantal reeds geplande basisinvesteringen aan de Marathonweg plaats. Zodra er over een paar jaar weer voldoende investeringsruimte is, kan worden overgegaan tot de uitvoering van het dure scenario 2, waarbij doorgaand verkeer verdiept wordt afgewikkeld.

De komende jaren wordt er tot slot, extra geïnvesteerd in mobiliteit, wonen, duurzaamheid, regionale fietsroutes en de binnenstad. Dat laatste samen met de vastgoedeigenaren.

Met dit alles is het Raadsprogramma, zoals dat afgelopen najaar werd vastgesteld, niet verloren. Allen zullen prioriteiten anders komen te liggen en is meer sprake van een raadsagenda.