Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Vragen over verzakkingen door de lage grondwaterstand

D66 Vlaardingen vroeg het college vragen over de verzakkingen door de lage grondwaterstand.

Geacht college,

Op 24 februari jl. werd in het t.v. programma De Monitor uitgebreid stil gestaan bij het grote aantal (ca. 800.000) woningen in Nederland dat aan het verzakken is. Het betreft woningen die gebouwd zijn voor 1970 en gefundeerd zijn op houten palen of staal. De oorzaak is de lage grondwaterstand. Deze wordt mede veroorzaakt door de droge zomer van 2018. Daarnaast dringen agrariërs aan op een lage waterstand.

Op de site van gemeente Vlaardingen wordt ingegaan op een te hoge grondwaterstand en, hier van toepassing, een te lage grondwaterstand. D66 is uiteraard content met deze informatie aan de huizenbezitters.

In bovengenoemd programma “Heel Holland Zakt” werd duidelijk, dat gedupeerde huiseigenaren niet kunnen aankloppen bij hun verzekering en dat ook de gemeentes in de meeste gevallen niet thuis geven. Wel bestaat de mogelijkheid om via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel een lening af te sluiten, dan wel een subsidie te verkrijgen, op voorwaarde dat de gemeente is aangesloten bij het Fonds. Wij gaan ervan uit dat u bedoeld programma heeft gezien, zo niet dan kunt u hier nog even kijken. Ook in de NRC stond een uitgebreid artikel over deze problematiek.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Kunt u ons informeren hoeveel huiseigenaren met bovengenoemde problematiek in Vlaardingen hebben te kampen.
2. Komen deze problemen ook voor bij de beide woningcorporaties en zo ja, hoeveel woningen betreft het?
3. Heeft u met alle onder 1 en 2 genoemde eigenaren contact en wat is de status daarvan?
4. Is de gemeente Vlaardingen voornemens zich aan te sluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel?
5. Indien ja, per wanneer?
6. Indien nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet
Bert van Nieuwenhuizen
Namens de raadsfractie van D66