Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juni 2015

Trots op Vlaardingen

Trots op Vlaardingen

D66 Vlaardingen is trots op de vorderingen die afgelopen jaar zijn gemaakt om Vlaardingen weer vooruit te helpen. Ondanks grote bezuinigingen zijn we overduidelijk géén ‘spookstad’ geworden.

Raadslid namens D66 Vlaardingen, Bert van Nieuwenhuizen, blikt terug op 2014 door de jaarstukken te bespreken. In de video de korte versie, maar hieronder onze uitgebreide kijk op het afgelopen jaar.

 

Moeder met kind op de fiets bij vaartbrug VlaardingenD66 is een partij van vooruitkijken, van vernieuwing. D66 is verheugd dat het college het financieel moeilijke jaar 2014 tot een goed einde heeft weten te brengen. Nu en de komende jaren ondervinden alle Vlaardingers de gevolgen van de bezuinigingen. Veel burgers hebben er echter samen met de gemeente de schouders onder gezet en gezocht naar nieuwe wegen.

De accountant heeft in haar verslag over 2014 een aantal aanbevelingen gedaan, die 1 op 1 zijn overgenomen door het college (raadsmemo 9 juni). Een prima zaak.

 

Kijken we naar de gepresenteerde cijfers, dan kunnen we tot ons genoegen vaststellen, dat door een aantal incidentele meevallers en de reeds gerealiseerde bezuinigingen, de algemene reserve weer enigszins is opgehoogd, waardoor ook het weerstandvermogen toeneemt.

 

Zorg is er bij D66 over de toenemende samenwerking met Maassluis en Schiedam. Voordat u de wenkbrauwen fronst: D66 stemt van harte in met deze samenwerking. Nee, onze zorg is de wat stroeve houding van sommigen in de raad. In december hebben we alle zeilen moeten bijzetten om, ondanks het harde werken van velen, niet uit de pas te gaan lopen bij de besluitvorming m.b.t. Stroomopwaarts.

Met een kritische houding is niets mis, maar als raad moeten we onze plaats weten en meer zaken aan het college en de ambtelijke organisatie overlaten. Zo blijven wij in de pas lopen met onze buurgemeenten en geven ons zelf de ruimte om het initiatief te nemen om onze invloed te vergroten.

 

Er is een overschot op de reserve Onderwijshuisvesting van ca. 465K. Terecht wordt deze toegevoegd aan de algemene reserve. Dit doet ons overigens wel denken aan een zorg van veel besturen waar het gaat om het binnenklimaat van de scholen. D66 zal hier bij de behandeling van de Vjn op terugkomen.

 

Bestuur

Er wordt steeds meer ingezet op de digitale klantenservice van de gemeente. Mede hierdoor is er ook meer aandacht voor communicatie met en participatie van de burgers. De Vlaardingse burger wordt steeds meer aangemoedigd om mee te praten over de eigen buurt, wijk en gemeente. D66 Vlaardingen vindt dit een goede ontwikkeling.

 

Organisatie

Opvallend is dat het ziekteverzuim op het stadhuis met 4,16% onder het landelijke gemiddelde in ambtenarenland van 4,9% ligt. Dit komt vooral omdat nadruk wordt gelegd op wat de werknemer nog wel kan in plaats van wat deze niet kan. Maar het is duidelijk dat er door de extra taken (decentralisaties in de zorg) een zware wissel wordt getrokken op het ambtelijk apparaat. Het is dan ook zaak dat de nieuwe gemeentesecretaris de mogelijkheid wordt geboden om te investeren. Hiervoor is extra budget onvermijdelijk.

 

Veiligheid

Cijfermatig doen wij het in Vlaardingen, afgezet tegen ander gemeenten, nog niet eens zo slecht op het gebied van veiligheid. Deze benchmark uitkomst is dan wel gunstig, maar het zal je maar overkomen: je woning wordt leeggehaald of je wordt op de weekmarkt beroofd. We moeten eens stoppen met al die vergelijkingen met andere steden. De gemeente moet samen met de politie nog harder werken aan het bestrijden van kleine en grote criminaliteit.

Er zijn vorig jaar 34 hennepkwekerijen opgerold. Zodra de door D66 bepleite regulering mogelijk is, behoort deze nu nog noodzakelijke politie inzet tot het einde.

 

Groen en milieu

Een groene en duurzame stad, maakt het zoveel aantrekkelijker. Vlaardingen is op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. De Federatie Broekpolder verdient met de ingezette PPMS constructie alle gemeentelijke steun. Van pionieren naar beheren.

D66 is trots op het nieuwe stadhuis. Zelfs de grootste criticasters (“Waarom moest dat nieuwe stadhuis er nou zo nodig komen”) zullen moeten toegeven het is mooi, het is duurzaam en we besparen per jaar enkele tonnen.

D66 is groot voorstander van zonne- en windenergie en ziet met genoegen de wieken van de windmolens aan het Scheur draaien. Voorts hopen wij dat de subsidie voor oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt voortgezet. Zodra er weer genoeg financiële ruimte is, ziet D66 het groenonderhoud graag weer omhoog gaan, maar dan wel samen met burgers en bedrijven.

 

Mobiliteit

Het blijft tobben met de beoogde inpassing van het Blankenburg tracé. Jammer dat er nog steeds gekozen wordt voor de natuurwaarde (lees ondertunneling) boven de gezondheid van de mensen in Vlaardingen (lees overbelaste Marathonweg).

D66 omarmt daarom nog steeds van harte de wens om te komen tot extra ontsluitingen om zo de westkant van Vlaardingen (Marathonweg) te ontlasten. Wij juichen het Burgerinitiatief toe waarbij de extra aansluitingen mogelijk zijn in de bocht van de Maassluissedijk. Is het niet voor nu, dan in ieder geval voor later.

Het Mobiliteitsplatform, waarin bewoners en bedrijven deelnemen, heeft haar bestaansrecht bewezen bij de besluitvorming over het Sluisplein en in de aanloop naar het komende Actieplan Mobiliteit.

 

Wonen

Het Actieplan Wonen is geactualiseerd en werd ook in 2014, tegen alle negatieve trends in, voortvarend uitgevoerd. Met beide woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt. D66 volgt al deze ontwikkelingen nauwlettend en ziet dat de stad steeds meer in balans komt.

Ook de particuliere woningverbetering komt steeds beter van de grond. Het VvE-loket dat vanaf 2015 hulp en steun gaat geven aan (inactieve) verenigingen van eigenaren is daarvan een goed voorbeeld. Belangrijk is dat individuele eigenaren in de diverse complexen doordrongen raken van de noodzaak van de gezamenlijke aanpak bij het grootschalige onderhoud, dat afstraalt op de straat, de wijk en zo op de hele stad.

 

Economie

Voor sommige Vlaardingers is de zondagopenstelling van winkels als “vloeken in de kerk”. D66 begrijpt dat en respecteert die mening. D66 is in ieder geval blij dat bij het aantreden van dit college de raad in meerderheid, met respect voor de minderheid, heeft besloten de ondernemers te volgen in hun wens om zelf te beslissen over de openstellingen.

Het Actieplan Economie wordt steeds verder uitgevoerd en ook hier komt de stad steeds meer in balans. De bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt (Groot Vettenoord en Vergulde Hand oost) en nieuwe terreinen (Koggehaven) worden ontwikkeld. Het moge duidelijk zijn dat D66 Vlaardingen van harte instemt met de Food and Inspriration Academy waar onderwijs (MBO en mogelijk zelfs HBO) en het bedrijfsleven (Food) elkaar versterken.

D66 is blij met de inbreng van de diverse overlegstructuren – IKV, DPV en Economische Adviesraad. Citymarketing, in welke hoedanigheid dan ook, moet, net als de Stichting Stadsherstel, voortgezet worden.

 

Jeugd en onderwijs

Het is belangrijk dat de Vlaardingse kinderen in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien, waarbij zij volledig de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ook is er genoeg te doen is voor de jeugd, wat als bijkomend voordeel heeft dat andere burgers minder overlast ervaren.

D66 ziet het als een goede ontwikkeling dat op de Vlaardingse scholen sprake is van een onderwijsspecialist die het contact onderhoud met het sociale wijkteam, om snel (beginnende) problemen op te pakken om zo erger te voorkomen.

 

Welzijn en zorg

2014 stond binnen welzijn en zorg volledig in het teken van de voorbereiding op de decentralisaties. Ondanks de hectiek, ontstaan door de grote hoeveelheid besluiten en de geringe tijd, zijn er veel stappen gezet naar de invoering in 2015.

Helaas moet de conclusie worden getrokken dat er een stijging is geweest in het aantal recidivegevallen bij de aanpak van huiselijk geweld. D66 heeft goede hoop dat de invoering van de sociale wijkteams ook hier kunnen bijdragen in het op tijd signaleren van de dreiging tot terugval en hierin kunnen helpen deze recidive terug te brengen.

 

Werk en inkomen

In de ideale wereld heeft iedereen die kan werken een passende baan. Helaas zien we in Vlaardingen nog steeds een stijging van het aantal bijstandscliënten tot 13,2%.

Ruim 300 personen hebben deelgenomen aan een intensief traject met als doel terug naar werk. 40% slaagde daarin. Dit stemt tot tevredenheid.

 

Kunst en Cultuur

De Vlaardingse Cultuur Stichting is opgericht en verdeelt vanaf 2015 de budgetten voor tal van culturele activiteiten. Dit kan, naar nu reeds is gebleken, niet op ieders instemming rekenen. D66 verzoekt het college dan ook duidelijker met de subsidie afnemers te communiceren hoe de nieuwe systematiek werkt.

Voor 2 grote “spelers” is 2014 een markant jaar gebleken. Het museum startte haar grootscheepse verbouwing en uitbreiding en de gemeenteraad besloot de uitvoeringssubsidie aan de B.V. Stadsgehoorzaal stop te zetten. Het museum van Vlaardingen heropende afgelopen zaterdag haar deuren en de Stadsgehoorzaal maakt komende september een doorstart met een nieuwe organisatiestructuur. Vooral het laatste stemt D66 tot grote tevredenheid en wij bewonderen de inzet en creativiteit van het nieuwe team en de vrijwilligers. Kijk…..dat is nu vernieuwend werken.

 

Sport

Sport draagt bij aan een goede geestelijke- en lichamelijke gezondheid. Vlaardingen kent veel sportclubs waarbij stadgenoten zich kunnen aansluiten.

Er wordt in de sportwereld nadrukkelijk gezocht naar die nieuwe balans tussen “wat doet de gemeente” en “wat de sportverenigingen zelf”.

Door de oprichting van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Vlaardingen zal er in de komende jaren meer aandacht zijn voor het verminderen van overgewicht bij kinderen door middel van gezond eten en voldoende bewegen.

 

Financiën

“Als het in Den Haag regent, dan druppelt het in Vlaardingen”. Hoe je het ook wendt of keert de rijksbezuinigingen werken via het gemeentefonds altijd door naar de burgers. Was er in 2014 nog een hogere uitkering, de komende jaren is het perspectief echter somber.

Het is jammer dat de gemeentelijke loonadministratie over een aantal jaar niet helemaal in orde is gebleken, wat heeft geleidt tot een fikse naheffing.

De afdeling financiën blijft met hulp de accountant, binnen de steeds ingewikkelder wordende regelgeving, overeind. Sterker ook hier zijn de zaken aardig in balans.

 

Paragrafen

 

De woonlasten worden door veel inwoners nog steeds als te hoog beoordeeld. Ondanks dat liggen ze in Vlaardingen nog altijd ruim onder het landelijk gemiddelde.

 

Door de getroffen extra voorzieningen voor de grondexploitaties en de verkoop van panden, zijn de risico’s afgenomen van ca. 36 (eind 2014) tot “slechts” 22 miljoen (medio 2015). Ook hier is de gemeente dus aardig “in control”.

 

Uit financieel oogpunt heeft Vlaardingen een aantal jaren geleden gekozen voor het regiem “sober” bij de uitvoering van een aantal onderhoudstaken (wegen, groen e.d.). D66 vindt dat het korte termijn gewin niet leidend moet zijn en er ook gekeken moet worden naar de effecten op lange termijn. Bij de Vjn. komen we hier op terug met een motie die het college verzoekt de effecten voor de langere termijn inzichtelijk te maken.

 

Al jarenlang is de Vlaardingse leenschuld aan de hoge kant. Dit brengt met zich mee dat de investeringsruimte beperkt is. Dat is jammer, maar niet onoverkomelijk.

Het grondbeleid lijkt na de extra voorziening op orde. Hoewel de woningbouw weer aantrekt, blijft waakzaamheid echter geboden. D66 maakte zich zorgen om de volksgezondheid rondom de Marathonweg. Het is dan ook van het grootste belang dat daarvoor extra investeringen worden gedaan. Anders is de beoogde woningbouw (o.a. Marathonweg noord, zuidelijk deel) niet mogelijk

 

Steeds meer zetten wij als Vlaardingen taken op afstand. Dat heeft als voordeel dat we ons als raad alleen nog maar met de hoofdlijnen hoeven bezig te houden. Extra aandacht is wel gewenst voor de tendens dat sommige verbonden partijen niet binnen de gesteld financiële kaders kunnen blijven.

 

Mede dankzij de kracht van burgers en bedrijven zijn we als Vlaardingen in 2014 nieuwe wegen ingeslagen. De stad komt steeds beter in balans.